Často kladené otázky
Ministerstvo zemědělství navrhuje změnit zákon o lesích. Po pětadvacáté od jeho vyhlášení v roce 1995. Důvod se na první pohled jeví jako smysluplný. Poslanecká sněmovna uvádí, že Ministerstvo vyzvala k úpravě zákona kvůli „účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích“. Problém je, že předloha zákona k tomu nevede.
Novela zákona o lesích opomíjí řešení, jež by vedla ke zdravým a odolnějším hospodářským lesům. Bez toho však naše lesy nemají šanci se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami jako je sucho, které na sebe váže zmiňovaného kůrovce. Novela je nyní v připomínkovém řízení, do kterého se zapojilo i Hnutí DUHA. Ve svých připomínkách důrazně upozorňuje na naléhavou potřebu komplexní a zásadní změny zákona na moderní normu, která zlepší zdraví našich lesů a bude účinnou prevencí kalamit v budoucnu [1].

Co by mělo zaznít v novele zákona o lesích

Lesům se dá pomoci hned v několika krocích. Obnova lesů by měla vést k pestrým a přirozeným lesům, druhově i věkově rozrůzněným. Dále je nutné omezit velikosti holosečí, změnit způsob zalesňování a zajistit dostatek míst pro divokou přírodu. Při kalamitách je třeba rychlé operativní rozhodování a možnost nezasahovat tam, kde zásahy nejsou efektivní.

Ministerstvo zemědělství reaguje na výzvu Sněmovny velmi dílčím způsobem, který je nedostačující [2]. Navrhuje pouze to, že umožní „výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu”; „stanovení povinnosti odborných lesních hospodářů” a „zakotvení institutu vedení evidence odborných lesních hospodářů”.

Má šanci taková novela předcházet dalším kalamitám? Nikoli. Povrchní úpravy zákona vůbec neodpovídají závažnosti situace formulované zadáním poslanců z 10. července [3], kterému tehdy jasně vyjádřil podporu i ministr zemědělství [4].

Balíček změn pro záchranu lesů

Účinné návrhy, jak kalamitám do budoucna zabránit, přitom Ministerstvo má. V červnu předalo Hnutí DUHA vládě komplexní návrh pro zlepšení stavu našich lesů. Na prvním místě v něm stojí nutnost změny lesního zákona. Celkem třináct změn v zákonu, které ekologická organizace připravila společně s lesníky a akademiky, by stávající chřadnoucí lesy přeměnilo na zdravé, pestré a odolné porosty. Změnu vyžaduje i zákon o myslivosti a navazující vyhlášky. Je nutné přijmout nový zákon o státním podniku Lesy ČR a provést další vzájemně provázané úpravy pravidel pro hospodaření v lesích. Po sporné a stále projednávané zalesňovací vyhlášce k zákonu o lesích, která by měla do lesů přinést víc odolných listnáčů a jedlí, tak Ministerstvo zemědělství nyní otevírá klíčovou lesní legislativní normu. Ve vyhlášce však Ministerstvo zemědělství dosud nezvýšilo podíl listnáčů a jedle při výsadbě na potřebnou úroveň a jednání s Ministerstvem životního prostředí, které o to usiluje, stále neskončila.

„Lesům by pomohlo, kdyby Ministerstvo zemědělství v lesním a mysliveckém zákonu řešilo skutečné příčiny dnešních problémů: tedy podpořilo lesy druhově a věkově pestré. Namísto holosečné těžby a sázení nepůvodních druhů stromů by vláda měla připravit změnu zákona, který péči o lesy vezme skutečně od semínek a kořenů,“ apeluje Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy. Poznámky:

[1] Připomínky Hnutí DUHA k novele zákona o lesích
https://drive.google.com/file/d/1EDc738hzQjoNfm7GBt5_GvdI_1oae4ub/

[2] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB469ZY1H

[3] https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016154.htm

[4] Ministr Toman prohlásil: “Budu věnovat svoji činnost a úsilí k tomu, aby se nám, a to doufám společným úsilím, podařilo tuto nepříznivou situaci zvrátit a vrátit podobu českých lesů do takové, na jakou jsme byli historicky zvyklí. To znamená do podoby skladbou druhově pestrých lesů a plnících všechny funkce lesa, nejen tu produkční, půdoochrannou, vodoochrannou a rekreační.” Dostupné na https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016142.htm