Často kladené otázky
Zemědělský výbor poslanecké sněmovny schválil nebezpečnou změnu v novele Zákona o ochraně přírody a krajiny. Ledňáček říční, modrásek bahenní, mlok skvrnitý, čáp černý, skřivan polní, drobná sovička kulíšek nejmenší a dalších 144 silně ohrožených druhů zvířat tak můžou ztratit zastání před zákonem. Při současném způsobu hospodaření s lesy i zemědělskou krajinou mají už tak na kahánku, tohle by byla poslední kapka. Zde je seznam všech druhů.
  Babočka bílé L (Nymphalis vau-album)
  Bourovec trnkový (Eriogaster catax)
  Chroust opýřený (Anoxia pilosa)
  Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
  Klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes)
  Kovařík (Ludius ferrugineus)
  Krajník (Calosoma auropunctatum)
  Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
  Lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina)
  Martináč hrušňový (Saturnia pyri)
  Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
  Modrásek očkovaný (Maculinea telejus)
  Modrásek stepní (Polyommatus eroides)
  Ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
  Ohniváček rdesnový (Lycaena helle)
  Okáč hnědý (Coenonympha hero)
  Okáč skalní (Hipparchia briseis)
  Okáč sudetský (Erebia sudetica)
  Pačmelák cizopasný (Psythirus rufipes)
  Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
  Phryganophilus ruficollis
  Potápník široký (Dytiscus latissimus)
  Přástevník mařinkový (Eucharia casta)
  Přástevník svízelový (Claetis maculosa)
  Saranče (Stenobothrus eurasius)
  Střevlík (Carabus scabriusculus)
  Střevlík (Carabus variolosus)
  Stužkonoska vrbová (Catocala electa)
  Šídlatka kroužkovaná (Sympecma braueri)
  Škeble rybničná (Anodonta cygnea)
  Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
  Tesařík zavalitý (Ergates faber)
  Tesařík (Tragosoma depsarium)
  Vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons)
  Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)
  Vážka široká (Leucorrhinia caudalis)
  Velevrub tupý (Unio crassus)
  Zdobenec (Gnorimus sp.)
  Zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta)
  Zubokřídlec dubový (Marumba quercus)
  Žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)
  Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)
RYBY A KRUHOÚSTÍ Ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni)
RYBY A KRUHOÚSTÍ Ostrucha křivočará (Pelecus cultratus)
RYBY A KRUHOÚSTÍ Ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus)
RYBY A KRUHOÚSTÍ Sekavec písečný (Cobitis taenia)
OBOJŽIVELNÍCI Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
OBOJŽIVELNÍCI Čolek horský (Triturus alpestris)
OBOJŽIVELNÍCI Čolek obecný (Triturus vulgaris)
OBOJŽIVELNÍCI Čolek velký (Triturus cristatus)
OBOJŽIVELNÍCI Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
OBOJŽIVELNÍCI Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
OBOJŽIVELNÍCI Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
OBOJŽIVELNÍCI Ropucha zelená (Bufo viridis)
OBOJŽIVELNÍCI Rosnička zelená (Hyla arborea)
OBOJŽIVELNÍCI Skokan menší/krátkonohý (Rana lessonae)
OBOJŽIVELNÍCI Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
OBOJŽIVELNÍCI Skokan zelený (Rana esculenta)
PLAZI Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
PLAZI Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
PLAZI Slepýš křehký (Anguis fragilis)
PLAZI Užovka hladká (Coronella austriaca)
PTÁCI Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
PTÁCI Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
PTÁCI Čáp černý (Ciconia nigra)
PTÁCI Čírka modrá (Anas querquedula)
PTÁCI Datlík tříprstý (Picoides tridactyla)
PTÁCI Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
PTÁCI Dřemlík tundrový (Falco columbarius)
PTÁCI Dudek chocholatý (Upupa epops)
PTÁCI Hohol severní (Bucephala clangula)
PTÁCI Holub doupňák (Columba oenas)
PTÁCI Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
PTÁCI Chřástal polní (Crex crex)
PTÁCI Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
PTÁCI Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
PTÁCI Kalous pustovka (Asio flammeus)
PTÁCI Kavka obecná (Corvus monedula)
PTÁCI Konipas luční (Motacilla flava)
PTÁCI Kos horský (Turdus torquatus)
PTÁCI Krahujec obecný (Accipiter nisus)
PTÁCI Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
PTÁCI Křepelka polní (Coturnix coturnix)
PTÁCI Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
PTÁCI Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
PTÁCI Ledňáček říční (Alcedo atthis)
PTÁCI Lejsek malý (Ficedula europaeus)
PTÁCI Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
PTÁCI Linduška horská (Anthus spinoletta)
PTÁCI Linduška úhorní (Anthus campestris)
PTÁCI Lžičák pestrý (Anmas clypeata)
PTÁCI Moták lužní (Circus pygagrus)
PTÁCI Moták pilich (Circus syaneus)
PTÁCI Ostříž lesní (Falco subbuteo)
PTÁCI Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
PTÁCI Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
PTÁCI Pisík obecný (Actitis hypoleucus)
PTÁCI Potápka rudokrká (Podiceps grisegena)
PTÁCI Racek černohlavý (Larus melanocephalus)
PTÁCI Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
PTÁCI Rybák obecný (Sterna hirundo)
PTÁCI Skřivan lesní (Lullula arborea)
PTÁCI Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
PTÁCI Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
PTÁCI Sova pálená (Tyto alba)
PTÁCI Strakapoud bělohřbetý (Dendrocops leucotos)
PTÁCI Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
PTÁCI Sýc rousný (Aegolius funereus)
PTÁCI Sýček obecný (Athene noctua)
PTÁCI Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
PTÁCI Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
PTÁCI Ťuhýk menší (Lanius minor)
PTÁCI Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
PTÁCI Včelojed lesní (Pernis apivorus)
PTÁCI Vlha pestrá (Merops apiaster)
PTÁCI Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
PTÁCI Volavka bílá (Egretta alba)
PTÁCI Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
PTÁCI Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
PTÁCI Žluva hajní (Oriolus oriolus)
SAVCI Bobr evropský (Castor fiber)
SAVCI Křeček polní (Cricetus cricetus)
SAVCI Los evropský (Alces alces)
SAVCI Myšivka horská (Sicista betulina)
SAVCI Netopýr ostrouchý (Myotis blythi oxygnatus)
SAVCI netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
SAVCI netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
SAVCI netopýr Saviův (Hypsugo savii)
SAVCI netopýr alkathoe (Myotis alcathoe)
SAVCI netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
SAVCI netopýr Brandtův (Myotis Brandtii)
SAVCI netopýr vodní (Myotis daubentonii)
SAVCI netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
SAVCI netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
SAVCI netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus)
SAVCI netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
SAVCI netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
SAVCI netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
SAVCI netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
SAVCI netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
SAVCI netopýr jižní (Pipistrellus kuhlii)
SAVCI netopýr ušatý (Plecotus auritus)
SAVCI netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
SAVCI netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
SAVCI netopýr východní (Myotis blythii)
SAVCI Plch lesní (Dryomys nitedula)
SAVCI Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
SAVCI Rejsek horský (Sorex alpinus)
SAVCI Rys ostrovid (Lynx lynx)
SAVCI Vydra říční (Lutra lutra)