• Alt
Víc jak dvě stovky lidí napsaly osobní e-mail premiéru Andreji Babišovi, aby se spolu s nimi zasadil o budoucnost českých lesů. Na výzvu Hnutí DUHA upozorňují, že Ministerstvo zemědělství ve své vyhlášce k zákonu o lesích nepředchází příčinám lesní krize. A to i přesto, že ministerstvo odůvodnilo novelizaci vyhlášky zvýšením odolnosti lesů vůči soustavnému suchu. [1] Premiér by měl dohlédnout, aby Ministerstvo dodrželo své slovo.
České lesy jsou podle celoevropského oficiálního statistického srovnání ICP Forest nejméně zdravé [2]. Přesto podíl smrku, který je nejvíce zranitelným a nejrizikovějším druhem současnosti, snižuje vyhláška téměř neznatelně. Jsou to právě smrkové plantáže [3] náchylné k úhynu suchem, rozmnoženým kůrovcem, polomy i imisemi. Přesto Ministerstvo současným zněním vyhlášky podporuje jejich výsadbu v na nevhodných stanovištích.Novela vyhlášky počítá s tím, že by se převážně smrkové porosty mohly nadále vysazovat i ve středních a vyšších polohách, kde se pravděpodobně ani nedožijí mýtního věku. Dle stávajících návrhů Ministerstva zemědělství by navíc bylo možné i nadále žádat o dotace na zalesnění a zajištění těchto porostů s ústřední rolí smrku. [4]

Výsadba smrku se přitom nevyplatí nejen po ekologické stránce, ale také z ekonomických důvodů, jak podotýká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy: „Smrk dosud přinášel zisk nejrychleji, pokud by jej ale pan premiér Babiš umožnil sázet i nadále, bude to ztráta pro nás všechny.“Čeká nás ještě větší krize, je potřeba jednat

Letošní rok byl pouze zahřívacím kolem narůstající krize. Podle předpovědí můžeme příští rok očekávat kalamitní těžby kůrovcového dřeva o zhruba trojnásobek objemu kůrovcových těžeb letošního roku. [5, 6]

Lesníci upozorňují, že v příštích letech bude v ohrožení pravděpodobně většina smrkových porostů nižších poloh. Jen na Vysočině očekávají Lesy ČR příští rok větší těžby, než všichni vlastníci vytěžili loni na celém území republiky. [7]

Jelikož Ministerstvo zemědělství stále nepřijalo návrhy Ministerstva životního prostředí, občanů, krajů ani ekologických organizací, které by v připravované vyhlášce zvýšily podíl melioračních a stabilizačních dřevin, obrátilo se dosud přes 200 lidí v rámci výzvy „Chceme zdravé lesy, pane Babiši“ [8] přímo na premiéra s osobním emailem nebo fotografií nové výsadby smrkových monokultur, které jsou v souvislosti se stávající krizí smrkových lesů naprosto absurdní.

Poznámky:

[1] Důvodová zpráva k předložení novelizace se uvádí: „Návrh vyhlášky aktivně reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku avizované klimatické změny a potřebou implementace adaptačních opatření vyplývajících z usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu.”
https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAYSBTNVP

[2] Dostupné na https://www.icp-forests.org/pdf/TR2017_online_supplement_RevA.pdf
V češtině jsou data a graf v plném rozlišení dostupná na: https://drive.google.com/file/d/1dKS6OFw6OCKbToOo-cegwBHS6-EU00z-/view

[3] http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Documents/Maps/PDF/Picea_abies.pdf

Zastoupení smrku ztepilého v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les, ÚHUL, dostupné na http://nil.uhul.cz/data/documents/vysledky_projektu_nil2/zastoupeni_drevin_lp_cerven_2016.pdf

[4] V porostních skupinách 4. a 5. výškového stupně je dle návrhu vyhlášky možné vysazovat většinu cílové dřeviny, tj. především smrku. Majitel lesa tak může získat dotace na využití melioračních a zpevňujících dřevin, i pokud zalesní většinu porostu smrkem, tedy porostem, jemuž dle stávajících odborných poznatků hrozí vysoké riziko rozpadu ještě před mýtním věkem. Lesní hospodaření v České republice je, podobně jako zemědělství, podporováno celou řadou státních dotací a podpor. Tato podpora by ale měla především vyrovnat zvýšené náklady, které lesníkům vznikají při zajištění společenských a ekologických funkcí lesa, nikoliv udržovat při životě jinak neudržitelné hospodaření založené na smrku.

[5] Hromková, D. Vykácená země. Mladá fronta DNES, 7. 9. 2018. str. 4

[6] Stávající krize smrkových lesů přitom již letos byla označena členy vlády za největší od doby Marie Terezie. Viz https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016145.htm

[7] https://lesycr.cz/tiskova-zprava/smrky-na-vysocine-oslabilo-sucho-likviduje-je-kurovec/
Více ve studii Čermák, P., Mikita, T. a J. Kadavý. 2017. Budoucnost hospodaření se smrkem v období předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3. je dostupná v online archivu na http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:9be3a97b-c491-11e7-a104-001b63bd97ba

[8] www.zachranmelesy.cz/pane-babisi