Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

261 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Prosím, chraňte původní druhy a...
Vážený pane ministře, dozvěděl jsem se, že uvažujete o uvolnění pravidel pro výsadbu nepůvodních druhů stromů (zejména borovice...

Ondřej D.

Celý dopis

Předmět: Prosím, chraňte původní druhy a...

Vážený pane ministře,

dozvěděl jsem se, že uvažujete o uvolnění pravidel pro výsadbu nepůvodních druhů stromů (zejména borovice douglasky) a vysazování nepůvodních druhů ryb, a o uvolnění ochrany městské zeleně.

Jsem přesvědčený, že nepůvodní druhy ve větším rozsahu můžou mít nedozírné negativní následky. Prosím, zvažte zachování stávajících pravidel, kdy státní ochrana přírody může v případě nadměrného vysazování zasáhnout.

Zeleň ve městech je též třeba chránit a rozšiřovat, ne dovolovat její rušení. Zeleň výrazně pomáhá zlepšení ovzduší a v horkých měsících snižování teplot, což je potřeba čím dál víc. Prosím, zachovejte stávající ochrany!

S pozdravem
Ondřej Dušek

Ondřej D.

Předmět: Tzv. invazní novela
Vážený pane ministře, doslechla jsem se o tzv. invazní novele Zákona o ochraně přírody a krajiny, která by v našich lesích vedla...

Zuzana Ř.

Celý dopis

Předmět: Tzv. invazní novela

Vážený pane ministře,
doslechla jsem se o tzv. invazní novele Zákona o ochraně přírody a krajiny, která by v našich lesích vedla k nahrazení původních druhů stromů k masovému výsevu cizokrajných, v našich ekosystémech nepůvodních dřevin - mluvím především o douglasce (Pseudotsuga), která je doma v Severní Americe a Číně.
Jakýkoli neofyt nevyhnutelně narušuje původní ekosystém - viz. lesy plné nepůvodní netykavky (Impatiens), která se invazně šíří a omezuje tak původní druhy, stejně tak jako je smutné, když místo dubového lesa nacházíme trnovník akát (Robinia pseudoaccacia) a takových příkladů lze uvést nespočet. Ještě zmíním invazi králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) v Austrálii, kde nemaje přirozeného nepřítele, výrazně narušuje vzácné a endemitní ekosystémy. Nerada bych, aby podobná situace nastala i u nás.
Je jasné, že u rostlin invaze není tak markantní, ale přesto tam je, ovlivňuje celý bohatý ekosystém - členovce, houby, ptactvo, zvěř i lesní podrost. A nevíme, jak dalekosáhlé změny mohou nastat a zda budou vratné.
Proto vás prosím o přepracování návrhu novely, omezení výsadby všech nepůvodních dřevin vč. douglasky, stejně tak i omezení sadby nepůvodních ryb do našich vod (opět stejný princip popsaný výše).
Děkuji Vám za Váš čas věnovaný přírodě.
S pozdravem
Zuzana Řezaninová

Zuzana Ř.

Předmět: Nepůvodní druhy nechceme
Vážený pane ministře, douglaska je sice hezký strom, ale nemá v naší přírodě co pohledávat. Máme dost svých původních druhů, kter...

Tomáš M.

Celý dopis

Předmět: Nepůvodní druhy nechceme

Vážený pane ministře,
douglaska je sice hezký strom, ale nemá v naší přírodě co pohledávat. Máme dost svých původních druhů, kterým bychom měli dát prostor v lesích.Invazní druhy většinou naší přírodě neprospěly, vzpomeňme raka signálního, netýkavku žláznatou, křídlatku, psa mývalovitého a "proslulého" bolševníka a j.
Prosím stáhněte tedy novelu, která bývá nazývána "invazní".
Děkuji a zdravím T.Mládek

Tomáš M.