Často kladené otázky

Co by se stalo při schválení tzv. invazní novely:

LESY BEZ KVALITNÍ PŮDY
Na lesní půdu je navázané velké množství živočichů a hub. Pokud nahradíme borovici, buk a smrk douglaskou, může poklesnout uhlík a dusík v půdním humusu (Prietzel, Bachmann 2012). A choulostivý lesní mechanismus se začne zadrhávat.
LESY BEZ PTAČÍHO ZPĚVU
V korunách douglasky panují zvláštní mikroklimatické podmínky, které snižují početnost členovců během zimy. To má negativní vliv na četnost ptáků, kteří se jimi živí (Roques et al. 2006, Knoerzer 1999; Goßner a Utschik 2002).
ČESKOU KRAJINU BY MOHLA ZAPLAVIT INVAZE NEPŮVODNÍHO DRUHU
Douglaska plošně zarůstá paseky, louky a jiná bezlesí (Fagúndez 2013). Pokud se výsadba nepůvodních stromů nebude regulovat, můžeme přijít o jedinečnou českou krajinu. Z jiných zemí Evropy je doloženo i riziko jejího invazního chování (Carrillo-Gavila et Montserrat 2010).
CIZOKRAJNÝ STROM NAŠIM LESŮM VE VŠEM NEPOMŮŽE
Nahradit smrk douglaskou není samospásné. Douglaska například není odolnější vůči zlomům a vývratům během vichřic (Albrecht et al. 2013).
MŮŽE ZPŮSOBIT EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ŠKODY
Co je však ještě nebezpečnější než samotná douglaska – spolu s ní můžeme do Evropy zavléct exotické druhy organismů. Škůdci či choroby navázané na douglasku by mohli v budoucnu způsobit rozsáhlé ekologické či ekonomické škody (Kirichenko et al. 2013).
NEJSME SCHOPNI URČIT VŠECHNY DOPADY DOUGLASKY
Přestože se douglaska tisolistá pěstuje v Evropě již 150 let, stále nejsou dostatečně prozkoumané její ekologické dopady ve střední Evropě (Schmid 2014).
LESY BEZ HUB A DALŠÍHO ŽIVOTA
Přestože se douglaska v mnoha ohledech chová podobně jako domácí dřeviny, má vliv na pokles druhové pestrosti hub (Farr a Rossman 2013; Utschik 2001). Podobně i rostlin, hmyzu a dalších organizmů. Proč? Protože mnoho našich domácí druhů jsou dlouhodobým vývojem vázané na naše domácí druhy stromů. Organismy navázané v Evropě na douglasku jsou téměř výhradně běžnými druhy organismů, což je pro udržení druhové pestrosti značný problém (Utschik 2001, Leitl 2001, Roques et al. 2006).

261 lidí napsalo panu ministrovi, aby stáhnul "invazní novelu". Děkujeme!

Poslední odeslané dopisy

Předmět: Lepší ochrana lesa, zeleně ve m...
Vážený pane ministře, se znepokojením jsem zaregistroval snahy o zvýšení možnosti vysazování nepůvodních druhů dřevin v našich le...

Martin M.

Celý dopis

Předmět: Lepší ochrana lesa, zeleně ve m...

Vážený pane ministře,
se znepokojením jsem zaregistroval snahy o zvýšení možnosti vysazování nepůvodních druhů dřevin v našich lesích. Dlouhá léta jsem se v řadách nestátních organizací ochrany přírody spoluzasazoval o lepší ochranu lesů. Jsem proto znepokojen pokud by na základě tzv. invazní novely došlo k zvýšení možností výsadby nepůvodních jehličnatých dřevin v našich lesích. Nepokládám to za vhodný krok, půdní biota není připravena na zpracování cizorodých dřevin, mj. v chudých horských půdách v minulosti značně degradovaných kyselým spadem, vymýváním bází a dlouhodobým nevhodným plantážnickým pěstováním stanovištně často neodpovídajícího smrku. Dle mých pozorování ani douglaska tisolistá není žádnou zárukou ani stabilních lesů, ani stabilních výnosů z nich. Doporučuji Vám, aby se možnosti výsadby cizokrajných jehličnatých dřevin v našich v současnosti silně poškozených lesích výrazně omezily.
Rovněž tak nesouhlasím s paušálním kácením dřevin v okolí železničních tratí. Chápu potřebu zajištění bezpečnosti této nejekologičtější formy dopravy, nicméně stav dřevin by měl být důkladně a zejména individuálně posuzován a řešen případ od případu, úsek od úseku. Je faktem, že pruhy vegetace kolem tratí, stejně jako návazné lesní úseky jsou důležitými částmi biotopů často vzácných živočichů. Je třeba uchovat tyto refugia, spojnice i biotopy a uchovat citlivou formu průchodu tratí naší krásnou krajinou. Vždyť citlivost vůči tzv. krajinnému rázu kterou ohleduplně spravovaná trať představuje je také součástí komparativní výhody a příznivého působení železnice i na cestující a jedním z důvodů proč volí dopravu železniční, či jsou ji dlouhodobě věrní. Nedovolte prosím degradaci často velmi zachovalé krajiny v okolí železničních tratí nějakou tvrdou, nešetrnou a paušálně necitlivou formou úpravy legislativy v neprospěch zeleně, dřevin a životního prostředí vůbec.
V neposlední řadě bych se chtěl přimluvit za uchování ochrany dřevin v sídlech. Množící se případy necitlivých zásahů a kácení alejí, stromořadí ale i sídelní zeleně (dřevin) zbytečně a hloupě ochuzují naši krásnou krajinu právě tam, kde ji často řada živočichů jinak nekonfliktně denně sdílí s tisíci lidmi. Ze sídel často bez odpovídající funkční náhrady mizí velkoobjemové koruny stromů vyššího věku a starších výsadeb. Uniformní přešlechtěné maloobjemové kultivary nových odrůd, variet jejich klimatizační efekt přímo v sídlech velmi potřebný (ba nenahraditelný) nemohou kompenzovat. Pokuste se proto prosím v jednáních s ostatními resorty prosadit společně dostatek prostoru pro obnovení výsadeb domácích velkoobjemových dřevin i v našich sídlech. Jen patřičná "hmotově-prostorová vyrovnanost" urbanistických stavebních celků vzrostlou zelení dostatečných dimenzí je sto zajistit harmonizaci sídelního prostoru tolik charakteristickou pro krajinu a sídla našeho státu, našich historicky s dřevinami po staletí srostlých zemí.
S pozdravem a přáním zdraví a úspěchů ve Vaší nelehké práci
Martin Míček, Dobřečov

Martin M.

Předmět: Zamyšlení
Dobrý den pane Brabče, píši Vám s prosbou o svědomité promyšlení toho, čím se budou zalesňovat naše budoucí lesy. Myslím...

David V.

Celý dopis

Předmět: Zamyšlení

Dobrý den pane Brabče,

píši Vám s prosbou o svědomité promyšlení toho, čím se budou zalesňovat naše budoucí lesy.

Myslím si, že povolením nekontrolovatelného vysazování a následného šíření nepůvodních a invazivních rostlin všech druhů a velikostí není správný a může být mnohem nebezpečnější než skutečnost, že nám většina lesů zmizela před očima... Pokud se tu rozšíří vysoce invazivní křoviny, které zahubí vše čemu by se tu jinak dařilo, tak se budeme potýkat s mnohem většími problémy než doposud. Víme jak se přemnožili králíci v Austrálii..

A proto Vás chci požádat, abyste to pořádně promyslel a nebral to na lehkou váhu. Lidé zásadním a bohužel negativním způsobem ovlivnili celou planetu a další kroky by už neměly vést k prohlubování této propasti..

Původní rostliny a dřeviny sice rostou pomalu, ale jestli chceme mít v budoucnu zdravé a pestré lesy, tak je jisté, že to nijak nelze uspěchat.

Je důležité si uvědomit, že vzrostlých nových lesů se my nejspíš nedožijeme.. ale je důležité myslet na naše děti a na jejich děti..

Stojíte před důležitým rozhodnutím, které zásadním způsobem ovlivní vzhled a kvalitu lesů v blízké budoucnosti.. Proto vás žádám, abyste se zachoval ve prospěch přírody a lepší budoucnosti.

Věřím, že se rozhodnete správně a uděláte vše nejlíp jak umíte.
Přeji hezký den a klidné prožití Vánoc s rodinou a přáteli.

Děkuju za váš čas

David V.

Předmět: Invazivní novela o ochraně přír...
Dobrý den pane ministře. Žádám Vás jako občanka, maminka a babička, abyste znovu a důkladně zvážil znění novely o ochraně přírody...

Renáta T.

Celý dopis

Předmět: Invazivní novela o ochraně přír...

Dobrý den pane ministře. Žádám Vás jako občanka, maminka a babička, abyste znovu a důkladně zvážil znění novely o ochraně přírody a krajiny týkající se invazivních druhů. Zavlečení nepůvodních druhů nikdy nepřineslo nic dobrého. Nechte naší zemi, nechť se vyvíjí přirozeně tak, jak to umí jen příroda sama. Naši potomci nám budou vděční, že jsme jim životní prostředí nezprznili. Děkuji Vám za Váš čas věnovaný budoucnosti. Renáta Tichá Petrovice u Krnova

Renáta T.